SAFER
PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI 7A
4021 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

SIM FOR COVID-19 beredskap!

Simuleringsresursspersoner fra hele landet trekkes nå inn til å drive simulering in situ i egne sykehus og til å forberede og kvalitetssikre ansatte for riktig smittevern og håndtering av Covid-19 pasienter.

For å dele metoder og erfaringer nå i denne situasjonen – vil vi påta oss ansvar for å samle og dele tiltak og scenarier som folk bruker fra hele landet, og legge ut på www.safer.net sidene, på vegne av RegSim Vest og SAFER.

Send til Liv Norland: liv.norland@safer.net; eller til Sigrun Qvindesland: saqv@sus.no

INNHOLD

 

Klikk på ikonene for snarveier til temaene du søker etter.

WEBINAR/PODCAST

Webinar: Hvordan forberede intensivavdeling på Covid-19 pandemien – Erfaringsutveksling 26.11.2020

Arrangør: Pål Morten Mellemstrand-Paulsen,Overlege Anestesiavdelinga SUS, RegUt/ RegSim

Link til videopptak av Webinaret:https://youtu.be/8e2lfvkwlkY 

00:00 Simulering på intensivavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus – Eriksen, Bende Møller, Vold, Siv Anita
05:00 Planlegging og implementering av nytt simuleringsutstyr – Kjersti Solem Lærdal Medical
10:00 Triggerbasert opplæring – Usler, Thomas, Hansen, Siri Ahus
30:15 Erfaring med opplæring på intensiv – Meland, Barbro St. Olav
40:45 Nasjonalt opplæringsprogram for sykepleiere – Stømer, Une Elisabeth Stavanger Universitetssykehus/RegSim
55:00 Avslutning og spørsmål
Webinar: Hvordan øke behandlingskapasitet på intensivavdelinger (19. August)

Arrangør: Sigrun Anna Qvindesland, leder RegSim Vest/SUS/SAFER sigrunanna.qvindesland@sus.no

Link til videopptak av Webinaret: https://youtu.be/M74t7sVyvGQ
Klikk på lenkene under for å se presentasjonene.

0:00 – Intro
3:35 – Simulering under Covid-19 (Sigrun Anna Qvindesland, RegSim)
13:45 – Storskala simulering av mobil intensiv (Håvard Landsdalen, HUS)
34:11 – Kohort storskalasimulering (Henrik Eikås & Thomas Usler, AHUS)
46:35 – Sykepleie-Intensiv-Covid-19 Hasteoppdrag fra HOD (Une Stømer, RegSim)
59:10 – Opplæring av leger og legestudenter på Intensiv (Olav Søvik, Sørlandet Sykehus)

KURS

INTENSIV OVERVAKNING OG STØTTE COVID19 GRUNNKURS
Målgruppa er primært utdanna leger som ikke er ansatt i en legestilling.

Intensivmedisin er et høyspesialisert fagområde for leger og sykepleiere. Dette kurset er rettet inn mot å gjøre deg i stand til å bidra på intensiv avdelinger for voksne COVID19 pasienter. Målet er å etablere robuste team som i fellesskap skal bidra til god pasientbehandling.

Er du tilknytta HelseVest, HelseSørØst eller HelseNord: Ta kurset i Læringsportalen for gjennomføring og dokumentasjon.

Om du ikke enda har tilgang til kurset i din Læringsportal så kan det gjennomføres her https://safer.onlineacademy.se/registration/intensiv-covid19


Kursleder og fasilitator

Er du kursleder eller fasilitator? Her kan du laste ned scenarier og annet lokalt undervisingsmateriell: https://www.safer.net/intensiv-covid19/
 
On-line BASIC for COVID

Målgruppa er leger som er tenkt avlaste på legesida på intensiv.

Kurset kan være et forarbeid/ supplement til lokal opplæring/ oppfrisking av f.eks. lungeleger, kardiologer, erfarne LIS, tidlegare LIS anestesi e.l som er tenkt bistå med legeoppgaver i en pandemisetting der det også er avgrenset anestesilege-ressurser.

For LIS i anestesilogi som enda ikke har gjennomført/ fått plass på Akuttmedisin og Intensivmedisin (tidligere Grunnkurs 2) så gir dette innblikk i det viktigste forarbeidet til kurset.

  • Dette erstattar ikkje gjennomføringa av kurset som er bygd opp av mykje ferdigheitstrening og simulering.
  • Det kan likevel hjelpa å byggja basal kunnskap og forståelse når det gjeld intensivmedisin fram til dei får plass på fysisk kurs.

Fra kurstilbyder: This is a course designed for doctors with no experience of Intensive Care who may be required to work in Intensive Care in response to the COVID epidemic and are unable to attend a course with human interaction. The course was developed by the BASIC Collaboration and the Department of Anesthesia & Perioperative Medicine, University of California San Francisco.

  • The course is free and participants who complete the course are given access to the BASIC mobile app.
  • https://web8.aic.cuhk.edu.hk/moodle/
  • Click on On-line BASIC for COVID and then create an account.

KOMMUNEHELSETJENESTE

Observasjonskompetanse spesielt utarbeidet for å ivareta COVID-19 pasientene

Læringsressurs innen observasjonskompetanse spesielt utarbeidet for å ivareta COVID-19 pasientene. NB Ressursen er utarbeidet i et samarbeid mellom deltagende USHT i KlinObsKommune prosjektet, Kompetansebroen og proACT Norge. Læringsressursen må tilpasses aktuelle målgrupper, og det må lages en plan for gjennomføring.

https://www.kompetansebroen.no/vitaleparametere/?o=oa#1585484871485-4ec01133-f6d6

Palliativ COVID19

Ressursene bør brukes samlet, da de henger sammen og utfyller hverandre.

Delt av Avdeling for kompetanse og utdanning, SimAhus – Senter for medisinsk simulering

​ARTIKLER

Peer-reviewed articles

Care for Critically Ill Patients With COVID-19

Srinivas Murthy, MD, CM, MHSc; Charles D. Gomersall, MBBS; Robert A. Fowler,MD, CM, MSc. JAMA Published online March 11, 2020.

COVID-19 crisis, safe reopening of simulation centres and the new normal: food for thought

Pier Luigi Ingrassia, Giorgio Capogna, Cristina Diaz-Navarro, Demian Szyld, Stefania Tomola & Esther Leon-Castelao. Advances in Simulation volume 5, Article number: 13 (2020)

 

Hospital surge capacity in a tertiary emergency referral centre during the COVID‐19 outbreak in Italy.

Carenzo, L., Costantini, E., Greco, M., Barra, F.L., Rendiniello, V., Mainetti, M., Bui, R., Zanella, A., Grasselli, G., Lagioia, M., Protti, A. and Cecconi, M. (2020), Anaesthesia. doi:10.1111/anae.15072

Beskriver hvordan en ekspertgruppe i Italia jobbet for å (1) etablere dedikerte intensivavdelinger for Covid-19 pasienter, (2) designe hensiktsmessige prosedyrer for pre-triagering, diagnostisering og isolering av bekreftet smittede pasienter, (3) trene personell i håndtering av pasient og bruk av verneutstyr.

Intubation of SARS patients: infection and perspectives of healthcare workers

Karen M. Caputo et al. CAN J ANESTH 2006, 53: 2,122–129

Outbreak of a new coronavirus: what anaesthetists should know

https://bjanaesthesia.org/article/S0007-0912(20)30098-2/fulltext

Preparing for a COVID-19 pandemic: a review of operating room outbreak response measures in a large tertiary hospital in Singapore.

Wong, J., Goh, Q. Y., Tan, Z., Lie, S. A., Tay, Y. C., Ng, S. Y., & Soh, C. R. (2020). Canadian journal of anaesthesia, 67(6), 732–745.

Bruk av simulering for å evaluere muligheter for nytt oppsett av operasjonssal og arbeidsflyt i tilknytning til dette. Diskuterer hvordan behov vil endres gjennom hver fase av pandemien.

Preparing your intensive care unit for the COVID-19 pandemic- practical considerations and strategies

Ken Junyang Goh, Jolin Wong, Jong-Chie Claudia Tien, Shin Yi Ng, Sewa Duu Wen, Ghee Chee Phua and Carrie Kah-Lai Leong. Crit Care. 2020;24(1):215. Published 2020 May 11.

For å oppnå bærekraftige intensivtilbud i en pandemi foreslår forfatterne og viser strategi for å; (1) forberede og implementere protokoller for rask identifisering og isolering av Covid-19 pasienter samt en økning i intensivsengeplasser; (2) Opprettholde en bærekraftig arbeidsstyrke med fokus på smittekontroll; (3) sikre adekvat beholdning av smittevernsutstyr for denne arbeidsstyrken; (4) opprettholde klinisk ledelse og effektiv kommunikasjon.

Simulation as a tool for assessing and evolving your current personal protective equipment: lessons learned during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Lockhart, S. L., Naidu, J. J., Badh, C. S., & Duggan, L. V. (2020).  Canadian journal of anaesthesia, 1–2. Advance online publication.

Poengterer viktigheten av at helsepersonell er trygge i bruk av personlig smitteverneutstyr. Beskriver lav-fidelitets simuleringstrening med simulert spredning av mikroorganismer som fokus.

Surviving Sepsis Campaign: Guidelines on the Management of Critically Ill Adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Waleed Alhazzani et al. European Society of Intensive Care Medicine and the Society of Critical Care Medicine 2020

The use of simulation to prepare and improve responses to infectious disease outbreaks like COVID-19: practical tips and resources from Norway, Denmark, and the UK

Hvordan levere simuleringsaktiviteter som kommer pasientene til gode, og hjelper de ansatte og organisasjonen oppnå sine mål? Norske, danske, og engelske erfaringer og råd for å anvende simulering i helseorganisasjoner ifm. Covid-19, og ellers i «fredstid».

Peter Dieckmann, Kjetil Torgeirsen, Sigrun Anna Qvindesland, Libby Thomas, Verity Bushell & Hege Langli Ersdal

Use of in situ simulation to evaluate the operational readiness of a high-consequence infectious disease intensive care unit

Fregene TE, Nadarajah P, Buckley JF, Bigham S, Nangalia V. Anaesthesia. 2020;75(6):733‐738. doi:10.1111/anae.15048 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/anae.15048

Brukte in-situ team trening for å avdekke problemer, teste robustheten til systemene og spre endringer i prosedyrer ved håndtering av Covid-19 pasienter på intensivavdelingen. Anbefaler at alt helsepersonell som skal håndtere covid-19 pasienter gjennomfører simulering på eget arbeidssted for å avdekke risikofaktorer og dermed lage lokale retningslinjer for håndtering av disse pasientene.

Goverment organizations ( rapporter og anbefalinger)

Covid-19 veileder fra Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

WHO CHINA-Covid19 rapport jan 2020

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

Non-government organizations (rapporter og anbefalinger)

ANZICS-COVID-19-Guidelines

Intensivnettverket i Australia og New Zealand (ANZICS) har utarbeidet et eget dokument vedrørende pandemien COVID-19.

Coronavirus-scenario-planning-HCAB-2020

12 situasjoner sykehusledere bør forberede seg på. Nyttig huskeliste basert på erfaringer fra Kina og Italia, fra Advisory Board.

Practical Guide to in situ Simulation

Essential tips for creating and conducting simulation scenarios in the clinical environment during the Covid-19 epidemic (april 2020)

Rapid Large-Scale Training During COVID Pandemic: All In This Together

https://www.youtube.com/watch?v=SIuc6KMGK2g

Andre artikler

Preparing and responding to 2019 novel coronavirus with simulation and technology-enhanced learning for healthcare professionals: challenges and opportunities in China

Li L, et al. BMJ Stel Month 2020

SIMULERING- 20 intensivtrengende COVID- 19 pasienter i mobil intensivavdeling

Anne Berit Guttormsen, Anne Ohnstad, Stian Kreken Almeland. NAForum, Vol 33; 2020, nr.2

​E-LÆRING

Respirasjonsstøttende behandling

Kurs i respirasjonsstøttende behandling knyttet til Covid-19 pandemien. Kurset inneholder tema og læringsressurser for å ivaerta intensivpasientens behov for respirasjonsstøttende behandling. Læringsressursene skal bidra til økt kunnskap og ferdigheter, samt oppdatering og repetisjon av sentrale tema for ivaretakelse av intensivpasient. https://ldh.instructure.com/courses/1970?fbclid=IwAR21AcG6ebOqNgtTZghD0fWRjGZX8KL6pnaIVq0QNWpkpHSQlVn9ee5geVc

Delt av Lovisenberg diakonale høgskole.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/training/online-training

For å bistå  team i forberedelse og respons mot COVID-19, har World Health Organization (WHO) utviklet god e-læring som et supplement til Operational Planning Guidelines to Support Country Preparedness and Response. (På engelsk)

​SCENARIER

BEST covid 19

Gjennomføre systematisk pasientundersøkelse, håndtere COVID 19 pas etter gjeldende retningslinjer og prosedyre mtp smittevern og øve kommunikasjonslinjer og transport innad på huset.

Brystsmerter med påvist COVID-19 prehospitalt

Bruk av smittevernutstyr I klinisk behandlingssituasjon prehospitalt (forutsetter ferdighetstrening i praktisk bruk av utstyr før simulering).

COVID-19 ferdighet- og simuleringstrening (Cardiff & Vale Trust) (engelsk)

Pre-sim learning materials, plan and scenarios, PPE (Pers.Protective Equipt.), Intubation, Cardiac Arrest and Resilience

1. COVID-19 @ CaVHB, pre-sim learning materials March 2020
2. COVID-19 @ CaVHB session plan and scenarios March 2020
3. COVID-19 @ CaVHB, PPE, March 2020
4.COVID-19 @ CaVHB, intubation, March 2020
5. COVID-19 @ CaVHB, cardiac arrest and resilience, March 2020

Dårlig barn, 7 mnd. gammel

Avdekke avvik i pasientens status og behandle etter beste praksis, smittevern i akuttsituasjoner og samarbeider under tydelig ledelse for å behandle pasienten.

Hjertestansøvelse med mistanke om COVID-19 smitte

Uanmeldt hjertestansøvelse i akuttmottak SSK i forbindelse med en medisinsk teamøvelse. SIM-Sørlandet arrangerte øvelsen i samarbeid med anestesioverlege og akuttmottak.

Hjertestans-teamtrening på medisinsk post, pasient med COVID-19

Håndtere hjertestans etter algoritme hos en pasient med påvist COVID-19 og identifisere smittevernstiltak.

Hjertestans-teamtrening på medisinsk post, pasient med COVID-19

Håndtere hjertestans etter algoritme hos en pasient med påvist COVID-19 og identifisere smittevernstiltak.

Kritisk syk voksen med korona-smitte

Case for simulering inkludert prehospitalt: AMK, ambulanse samt inhospitalt.

Mottak av pasient med mistanke om covid-19 smitte

Simulering – OBA (SUS)  gjøres om til akuttmottak som skal ta imot pasienter med luftveissymptomer.

ShadowBox

Metodikken og metoden  for å trene et stort antall deltakere uten å være avhengig av ekspert fasilitatorer.
Hvordan lage ShadowBox scenarier (pdf)
ShadowBox mal (ppt)

Simulering psykiatrisk klinikk

Mottak av pasient med, eller med mistanke om coronasmitte

Teamleder øvelse for ansvarshavende sykepleiere på post ved økt aktivitet, COVID-19

Nasjonalt skype møte 18.03.20 for erfaringsutveksling om trening v/COVID-19

Traumesim scenario ved Covid-19 mistanke

Simulering med mottak av traumepasient med mistenkt koronasmitte.

Uanmeldt pasient møter opp i luken på sykehus, påvirket av infeksjon

Simulering for å ivareta egen sikkerhet i håndtering av pasienter med fare for smitte

WORKSHOPS/ TABLETOP

Tabletop COVID-19 mottak av pasienter akuttmottak

Tabletop COVID-19 mottak av pasienter akuttmottaket – for pasientpågang/flyt, Helse SørØst

Tabletop-simulering med utvidet beredskapsledelse

Oppsummering og gjennomføring av tabletop-simulering med utvidet beredskapsledelse

ANDRE RESSURSER

British Columbia, Canada

COVID-19/Simuleringsside med scenarier, tips, sjekklister for in situ sim mm:

https://bcsimulation.ca/covid-19-simulation-resources/

COVID-19 Beredskap (Laerdal Medical)

Tilgjengelige simulerings-scenarier, sjekkliste, forskningsartikler og nyttige linker for helsepersonell.

Healthy Simulation

Med linker til flere COVID-19 relaterte simuleringssider

Simulation Center of Univ. of Chicago

Webinar mm. https://chicago.medicine.uic.edu/uic-sail-simulation-webinars-weekly/

Society for Simulation in Healthcare

The Society for Simulation in Healthcare (SSIH.org) basert i USA kjører mange webinarer om Covid-19 relaterte simuleringstiltak/aspekter: se på linken

https://www.ssih.org/Professional-Development/Online-Learning/SimSeries-Webinars

Munnbind

Egenproduserte munnbind til simulering

Last ned oppskrift munnbind

Selvklebende team lapper

Klistrelapper til bruk utenpå smittefrakk ved simulering i mottak.

Malen inneholder alle ulike team-funksjoner. To stk per ark, printes på etiketter
(Produsentvarenr.: 275100 Laser & Kopieringsetiketter 199,6×143,5mm, 2 etiketter perark)

Last ned mal Klistrelapper for mottak

Share This