SAFER
PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI 7A
4021 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

Intensiv overvaking og støtte COVID19 Grunnkurs

Kurset er utviklet på oppdrag fra Helse Vest, i samarbeid med
E-læring/foreberedelse

Målgruppa er primært utdanna legar som ikkje er tilsett i ein legestilling.

Intensivmedisin er eit høgspesialisert fagområde for legar og sjukepleiarar. Dette kurset er retta inn mot å gjera deg i stand til å bidra på intensiv avdelingar for vaksne COVID19 pasientar.  Målet er å etablere robuste team som i fellesskap skal bidra til god pasientbehandling.

Det tek ca fire arbeidsdagar (28 timar) å koma igjennom. E-læring dannar grunnlaget for lokal opplæring i det enkelte helseføretak.

Er du tilknytta HelseVest, HelseNord eller HelseSørØst: Ta kurset i Læringsportalen for gjennomføring og dokumentasjon.
Andre helseregionane kan få kurset gjort tilgjengeleg i sin læringsplattform. Kontakt då Truls Nytun i Helse Vest (truls.nytun@helse-bergen.no).

Om du ikkje endå har tilgong til kurset i din Læringsportal så kan det gjennomførast her https://safer.onlineacademy.se/registration/intensiv-covid19

 

 

Kursleder og fasilitator
Er du kursleder eller fasilitator? Her kan du laste ned scenarier og annet lokalt undervisingsmateriell.
Me jobbar vidare med plan for kva utstyr som kan brukast for dei som ikkje har avansert simuleringsdokka eller lungemodell. Testlunga er alternativ til lungemodell. HLR-dokke vil me testa om kan vera eit alternativ til SIMman.
Me vil etablera ei sida der de kan dela gode løysingar for å få til gode simuleringar med avansert og med enkelt utstyr.

01. Respiratorpasient – Forverring av tilstand (COVID-19, ARDS)

02. Respiratorpasient – Forskyving av tube (COVID-19, ARDS)

03. Respiratorpasient – Slimpropp i tube (COVID-19, ARDS)

04. Respiratorpasient – Sprøytepumpe med Noradrenalin går tom (COVID-19, ARDS)

Simulering lokalt som avslutting av opplæringsdelen

SUS COVID-19 Plan for lokal opplæring til deling med andre

Simuleringsdagen, etter lokal opplæring med sjekkliste

Fiksjonskontrakt

Testar for meir avansert personell

Testar for meir avansert personell (3 Kahootar)

 

Fasit med kommentarar får du som kursleiar/ fasilitator ved å senda e-post til pal.morten.mellemstrand-paulsen@sus.no

Kontakt oss

 

Share This