SAFER
PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI 7A
4021 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

Kurs

SAFER leverer kurs med forskjellige tema og innhold. Alt fra innleggelse av venefloner til simuleringstrening insitu. Fagmiljøer som vi leverer kurs til er bl.a. leger, sykepleierstudenter og helsepersonell offshore. Her finner du informasjon om alle typer kurs vi holder. Hvilke aktiviteter som kommer og hvordan du kan melde deg på aktivitetene.

Offshorekurs

SAFER har siden 2007 utviklet og holdt simuleringskurs for offshore helsepersonell. Kurskonseptet har utviklet seg fra i starten å ha hovedfokus på akuttmedisinske tiltak til i større grad å innebefatte samhandling med andre i helseberedskap. De fleste uønskede hendelser som oppstår i akutte situasjoner der liv og helse er truet oppstår på grunn av menneskelige faktorer. Elementer som stress, kommunikasjonssvikt, dårlig beslutningstaking og sviktende situasjonsforståelse adresseres på kurs. Fokus på teamarbeid og menneskelige faktorer som stressmestring, teamledelse, situasjonsforståelse og verktøy for kommunikasjon er sentrale deler i kursene. Kommunikasjon innad i førstehjelpslaget og samhandling mellom medic/sykepleier, vaktlege og spesialisthelsetjeneste er derfor sentrale elementer i kursene. Årsaken er enkel, vi tror det potensielt redder flere liv!

Kurset består hovedsakelig av akuttmedisinske scenarier. Vi har simuleringsrom og høyteknologiske simulatordukker som brukes når dette er hensiktsmessig men lar oss ikke begrense av disse! Læring skjer i hodene og i samtalene mellom deltakerne. Hvis det er mest hensiktsmessig å ha «levende markør» (en instruktør) som pasient i SAFER sin trappeoppgang for å få frem ønsket resultat så gjør vi det. Resultatet vi ønsker å oppnå varierer og det er gjerne flere læringsmål for hvert scenarie. Oftest er minst ett av disse knyttet opp mot menneskelige faktorer.
Alle fasilitatorene våre har både akuttmedisinsk og pedagogisk utdanning og erfaring. Staben består av paramedics, ambulansearbeidere, spesialsykepleiere og (anestesi)leger. Alle har en betydelig klinisk erfaring. SAFERs standard for simuleringspedagogikk er etter EuSim sin modell. Alle som underviser og fasiliterer på offshorekurs har minimum Train-the-Trainer-kurs etter denne standarden og en solid pedagogisk praksis.

For mer informasjon, ta kontakt med offshore@safer.net

SAR-kurs

SAFER har siden 2007 utviklet og holdt simuleringskurs for offshore helsepersonell. Denne erfaringen gir oss en unik kompetanse for denne gruppen helsepersonell. Spesielt for kursene er at de er skreddersydd for personell med beredskapsfunksjon i offshore-relatert helsetjeneste med fokus på de unike problemstillinger disse jobber med.

I 2016 ble SAFER kontaktet av Conoco Phillips og bedt om å utvikle og gjennomføre SAR-kurs for deres SAR-personell. I mai 2016 gjennomførte vi det første SAR-kurset, med deltakere fra ConocoPhilips, Bristow og Sola 330- skvadron. Kurset hadde fokus både på medisinske ferdigheter, samhandling og redningstekniske utfordringer.

Kurset har vært i stadig utvikling, og i 2019 inngikk SAFER en samarbeidsavtale med Great Western Air Ambulance Charity (GWAAC) fra England. SAFER har som målsetning at kurset skal være en attraktiv arena for erfaringsutveksling mellom operativt luftambulanse/SAR personell både nasjonalt og internasjonalt. Vi legger vekt på å bruke erfaringer fra reelle oppdrag med spesielt interessante læringsmomenter som basis for tema og for simuleringsbasert trening.

Neste kurs: 5-6 juni 2024

SAFER søker kontakt med flere SAR -aktører for å imøtekomme ønsket om å opprette er et SAR fagmiljø, hvor erfaringsutveksling og kompetanseheving har fokus.

Les mer her og last ned brosjyre for kurset

 

For mer informasjon, ta kontakt på offshore@safer.net

Akuttmedisin for Legevaktpersonell

SAFER tilbyr kurset Akuttmedisin for legevaktspersonell. Kurset dekker kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientrettet arbeid. Kurset er basert på et e-læringskurs som tas før oppmøte til praktisk kurs. Det praktiske kurset for legevaktspersonell gjennomføres over to dager med tilpassede scenarier og utvalgte instruktører med høy klinisk og pedagogisk kompetanse.

Kurspåmelding finner du her. Klikk her for  datoer og mer informasjon om kurset.

Akuttmedisin for Turnusleger/LIS1

SAFER tilbyr nå kurset Akuttmedisin/ legevaktkurs for turnusleger/LIS1 som skal i turnus i distrikt. Kurset er praktisk retta og gir deg som turnuslege bedre kompetanse i akuttmedisin på legevakt. Undervisningen består vekselvis av teoriundervisning, individuell ferdighetstrening og scenarietrening i team hvor kursdeltakerne blir utfordret på teamarbeid, situasjonsforståelse og kontekstuell beslutningstaking basert på relevante legevaktsrelaterte scenarier.  Klikk her for  datoer, påmeldingsskjema og mer informasjon om kurset.

Blålyskurs

– Et kurs for allmennleger, i regi av Rogaland Legeforening. Kurset er rettet mot allmennleger som kjører legevakt og inneholder mye praktisk trening, både på hverandre og modeller. Tema er AHLR, DHLR, ferdighetstrening og scenarietrening, og det trenes bl.a på:

  • Håndtering av normalfødsel og setefødsel, intravenøs/intraossøs tilgang og venekanylering.
  • Beredskap for å håndtere alvorlige allergiske reaksjoner, vurdering av tilstand og alvorlighetsgrad, akuttbehandling og videre håndtering av pasienten.
  • Hvordan ivareta egen sikkerhet ved overdose? Aktuell behandling av overdosepasient? Hva hvis pasienten etterpå ikke vil ha mer hjelp og ønsker å være igjen på stedet?
  • Multitraume prehospitalt / trafikkulykke i nærområdet. Egensikkerhet, samarbeid med andre og initial traumebehandling på skadested.
  • Brystsmerter på legekontor – Korrekt varsling, Ttiltak og medikamenter  i prioritert rekkefølge. Beredskap for stans i påvente av ambulansen.
  • Forverring av KOLS – Undersøkelse, vurdering, akuttbehandling og videre håndtering av pasienten.

Grunnkurs 2

Grunnkurs 2 er et obligatorisk kurs for Leger i spesialisering i anestesiologi. Kurset gjennomføres første eller andre året i spesialiseringen. Kurset kjøres to ganger i året med 30 deltakere over fem dager. En stor del av undervisingen er gruppediskusjoner og ferdighetstrening. De  to siste vdagene er hovedsaklig fullskala simulering. Målet med kurset er å gjøre deltakarene i stand til å håndtere den dårlige pasienten de første 15-20 minuttene fram til de får hjelp av bakvakt.

Kurset er bygd på kurskonseptet «Basic Assessment & Support in Intensive Care. Dep. Of Anaestthesia & Intensive Care, the Chinese University of Hong Kong» med tilpasninger og utvidelser. På kurset fokuseres det bl.a. på:

  • Initial vurdering og stabilisering av akutt syke og skadde etter A-B-C-D-E, inkl. resuscitering, avansert luftveishåndtering.
  • Introduksjon til intensivmedisin inkl flere gruppestasjoner om respiratorbehandling.
  • En halv dag med farmakologi

PHTLS

PHTLS® står for Prehospital Trauma Life Support og er et kurs som tilbys i Norge til alt prehospitalt helsepersonell. Stiftelsen Norsk Luftambulanse er rettighetshaver til konseptet i Norge. SAFER leverer kurs etter avtale med SNLA, med godkjente instruktører.

PHTLS® vektlegger i primærfasen de tiltak som er nødvendig for å opprettholde de vitale funksjoner. PHTLS-kurset gir innføring i en grundig og systematisk undersøkelsesteknikk basert på en antatt skademekanikk. Dette gir en rask og presis avklaring om pasientens vitale funksjoner er truet eller ikke.

Kurset består av en teoridel og en praktisk del. Teorien i kurset er nettbasert og avsluttes med en flervalgseksamen som må være bestått før oppmøte på praktisk dag. I tillegg til teori på nett, får du tilsendt en bok som er på engelsk. Den praktiske delen av kurset består av én dag, der siste delen av dagen er en praktisk eksamen. Pensumet er stort, og det anbefales å sette av god tid til forberedelser før kursstart.

For mer informasjon, se her PHTLS/AMLS

AMLS

AMLS står for Advanced Medical Life Support, og er utarbeidet av National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) i USA. Faglig innhold er utarbeidet av en gruppe leger (Emergency Physicians) med akuttmedisin som spesialitet. Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) er rettighetshaver til konseptet i Norge. SAFER leverer kurs etter avtale med SNLA, med godkjente instruktører.
Kurset er en naturlig videreføring av PHTLS som omfatter skadebehandling. I AMLS vektlegges på samme måte en systematisk tilnærming til akutt syke pasienter, vurdering av omgivelsene, vurdering av vitale funksjoner og nødvendige umiddelbare tiltak rettet mot dette. Videre blir det også lagt vekt på systematisk kartlegging av allergier, bruk av medisiner, andre kjente medisinske tilstander, varighet og smertevurderinger.AMLS gir en grundig gjennomgang av akutte sykdomstilstander, hovedsakelig egnet for personell som arbeider utenfor sykehus. Kursinnholdet er svært logisk, konkret og systematisk oppbygget. Det er lett å lære og forstå, men krever gode forkunnskaper i anatomi og fysiologi.

AMLS er egnet for leger og turnuskandidater i legevakttjenester, ambulansepersonell og sykepleiere med god innsikt i sykdomslære, anatomi og fysiologi, men vil også være nyttig for personell som arbeider i akuttmottak.

Kurset består av en teoridel og en praktisk del. Teorien i kurset er nettbasert og avsluttes med en flervalgseksamen som må være bestått før oppmøte på praktisk dag. I tillegg til teori på nett, får du tilsendt en bok som er på engelsk. Pensumet er stort, og det anbefales å sette av god tid til forberedelser før kursstart.

For mer informasjon, se her PHTLS/AMLS

AHLR

SAFER holder kurs i avansert hjerte-lungeredning (AHLR) etter standarden til Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Vi har mange godkjente AHLR-instruktører og tilbyr kurs til blant annet offshore helsepersonell, legevakt-personell, sykepleiere med akutt-funksjon eller andre med behov. AHLR kurset varer 4 timer og gir mulighet til tilegnelse av betydelig AHLR-ferdigheter og kompetanse til å gjøre AHLR etter norsk retningslinje for AHLR. Kurset omhandler en teoridel og pretest på NRRs nettsider «del 1» som må gjøres og bestås før oppmøte til selve kursdagen.

Kurset starter alltid klokken 1000 og varer til ca. 1500, hvis ikke annet oppgitt. På hvert kurs er det plass til 3-6 deltakere. Ved mindre enn 3 påmelte deltakere vil kurset bli avlyst. Eventuell kansellering vil bli opplyst om, senest 12 dager før første kursdag. Vent derfor gjerne med evt. bestilling av fly og hotell.
For mer informasjon og pris, send en epost til Offshorekoordinator

DHLR

SAFER tilbyr kurs i Defibrillerings-HLR (DHLR) etter standarden til Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Vi har mange godkjente DHLR-instruktører og tilbyr kurs til blant annet Offshore personell, legevakt-personell eller andre med behov. DHLR kurset alene varer 2,5 time og gir mulighet til tilegnelse av betydelig HLR-ferdigheter og kompetanse i trygg og effektiv bruk av hjertestarter. Kurset omhandler en teoridel og pretest på NRRs nettsider «del 1» som må gjøres og bestås før oppmøte til selve kursdagen.
For mer informasjon og pris, send en epost til Offshorekoordinator

HHLR

SAFER tilbyr kurs i Hjerte- lungeredning for helsepersonell (HHLR) etter standarden til Norsk Resuscitasjonsråd (NRR), med godkjente HHLR-instruktører. DHLR kurset varer 3 timer og gir mulighet til tilegnelse av betydelig HLR-ferdigheter og kompetanse i trygg og effektiv bruk av hjertestarter. Kurset egner seg godt for såvel studenter som erfarent helsepersonell. Kurset omhandler en teoridel og pretest på NRRs nettsider «del 1» som må gjøres og bestås før oppmøte til selve kursdagen.
For mer informasjon og pris, send en epost til Kurskoordinator

AHLR/DHLR-miks

AHLR/DHLR-miks er et kurs vi er svært begeistret for på SAFER. Kurset er egentlig et AHLR-kurs (etter NRRs standard) hvor deltakere som skal ha AHLR-kompetanse får dette mens de som trenger DHLR-kompetanse får det. «Overkill» for de som skal ha DHLR å gå på AHLR-kurs kan man spørre?
Fordelen med dette er at alle får øvd sammen på de rollene man vil ha i en reell situasjon. Alle blir kjent med de forskjellige hjelpemidlene, problemstillingene, medikamentene og hverandres formelle og reelle kompetanse. Dette gir mange positive følger, noe som er grunnen til at vi liker kursordningen så godt.
SAFER vil på det varmeste anbefale kurset for de som (potensielt) skal gjøre HLR sammen som team i reelle situasjoner. Vi har holdt kurset for legevaktpersonell (lege/sykepleier) og offshore førstehjelpslag (medic/førstehjelper) allerede.
For mer informasjon og pris, send en epost til Offshorekoordinator.

Klinisk Ledelse i Team

Daglig klinisk arbeid i et helsevesen med økende kompleksitet krever dyktig ledelse og deltakelse i dynamiske kliniske team. Godt fungerende kliniske team er viktig for å gi pasientene et trygt sykehusforløp i en robust helsetjeneste. Dette forutsetter kunnskap, ferdigheter og holdninger. De samme prinsippene kan gjelde for alminnelige kliniske hverdager samt kritiske situasjoner.

Kurset ”Klinisk ledelse i team” gir mulighet til å bygge et inter-profesjonelt, felles og solid grunnlag, som videreutvikles til en solid praksis for deg som leder og medlem i kliniske  team. Kurset fokuserer på horisontal ledelse, der leder oppfattes som et teammedlem med hovedsaklig en koordineringsrolle blant ressurspersoner ”bedside”.  Tradisjonelle kliniske tema viker for tema som human factors, sikkerhetskunnskap og teamarbeid. Du møter nøye designede øvelser og sesjoner for å tilegne deg, modne og koble fagstoffet til den daglige praksisen din.

TTT – Train The Trainer /EuSim Level 1

TTT/ EuSim Level 1 er grunnkurset for å bli fasilitator. Kurset går over tre dager og gjennomføres på SAFER i Stavanger. Kurset følger kursplanen til EuSim som er det ledende kurset for fasilitatorer til medisinsk simulering i Europa.

Kurset har noe forarbeid som blir sendt ut i forkant til hver deltaker som e-læring.

Kurset omfatter 24 timer og omhandler blant annet temaene:
·     Introduksjon til simulering
·     Briefing av kursdeltakere
·     Debriefing
·     Fasilitere fullskala simulering
·     Voksenpedagogikk
·     Crisis Resource Management
·     Scenariebygging

Kurset varierer mellom praktiske øvelser, presentasjoner og workshops, og legger stor vekt på interaktivitet for deltakerne og bygging av erfaringer. Deltakerne blir utdannet og trent til rollen som fasiliatator.

For kommende kurs og påmelding, se her eller kontakt oss på ttt@safer.net

Advanced TTT – Train The Trainer / EuSim Level 2

Advanced TTT/ EuSim level 2 er viderekommende kurs for fasilitator. Det kreves at man har gjennomført grunnkurs for å delta på “Advanced TTT”. Kurset går over tre dager og gjennomføres på SAFER i Stavanger. Kurset følger kursplanen til EuSim, som er det ledende kurset for fasilitatorer til medisinsk simulering i Europa.

For kommende kurs og påmelding, kontakt ttt@safer.net

Share This