Som en oppfølging av delprosjekt 113 i Sammen redder vi liv, inviterer Helsedirektoratet og SAFER alle AMK-sentralene til å delta med to personer på Fasilitatorkurs for AMK-personell 17. – 19. juni 2019. Fasilitatorkurset (også kalt train-the-trainer-kurs, TTT-kurs) er grunnkurset for å bli fasilitator. Kurset følger kursplanen til EuSim som er det ledende kurset for fasilitatorer til medisinsk simulering i Europa, men blir tilpasset AMK-personell.

 Last ned brosjyre TTT for AMK

Sted
SAFER, Seehusensgate 1, 4024 Stavanger.

Tid
17.-19. juni 2019. Alle dagene er obligatoriske.

17. juni: kl. 09.30-19.00
18. juni: kl. 08-16.30
19. juni: kl. 08-15.30

Påmelding
AMK-sentralene kan melde på to deltakere innen 30. april. Oppgi navn, tittel, mailadresse og telefonnummer. Praktisk informasjon sendes direkte til deltakerne.

Påmeldingen til:
ttt@safer.net

Kursavgift
Kursavgiften er 6.000,-* kroner per deltaker. Lunsj alle dager og tapas første dag inkludert.
*Opprinnelig er kursavgiften 12.000,-, men denne gangen dekkes 3.000,- av Helsedirektoratet, og SAFER har redusert avgiften med 3.000,- for å gjøre det lettere for AMK-sentralene å delta. Arbeidsgiver må dekke reise og opphold.

Bakgrunn
AMK-operatører har en svært betydningsfull rolle i behandling av hjertestans utenfor sykehus, da de vanligvis er eneste helsepersonell involvert i de første minuttene før ankomst ambulanse. Innringer og AMK-operatør utgjør det første akuttmedisinske teamet. Erfaring tilsier at det er AMK-operatøren som må instruere innringer i å starte med hjerte-lunge-redning (HLR). Likevel er det store variasjoner i hvor lang tid AMK bruker på å få innringer til å starte med HLR, både mellom enkelte operatører, og mellom ulike AMK-sentraler. Noe av forklaringen er at mange AMK-operatører sjelden er involvert i hjertestanshendelser (ved enkelte sentraler kan gjennomsnittlig antall hendelser være bare to per sykepleier per år), og det er vanskelig å skille agonal respirasjon fra normal respirasjon via en innringer.

Studier har vist at simuleringstrening av AMK-personell kan redusere tiden til AMK gjenkjenner hjertestans og til oppstart av HLR, og dermed øke overlevelsen.
Det er også grunn til å tro at AMK kan optimalisere samarbeidet med innringer også ved andre tidskritiske tilstander som hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige skader.
Debriefing etter reelle hendelser gir god læring, spesielt kombinert med gjennomgang av lydlogger.

Derfor ønsker Helsedirektoratet å invitere AMK-sentralene til å utdanne fasilitatorer som kan gjennomføre simuleringstrening og kliniske debriefinger i egen AMK-sentral.

Hensikt
Hensikten med kurset er å lære opp utvalgte AMK ressurspersoner til å utvikle og gjennomføre simuleringstrening for sine kollegaer og gjøre dem enda bedre rustet til å møte sine arbeidsoppgaver, og lære om hvordan klinisk debriefing kan benyttes i hverdagslig praksis. God trening, refleksjon, og fokus på forbedring bidrar til kontinuerlig kvalitetsforbedring i tjenesten.

Innhold i kurset
Fasilitatorkurset (også kalt train-the-trainer-kurs, TTT-kurs) er grunnkurset for å bli fasilitator. Kurset følger kursplanen til EuSim som er det ledende kurset for fasilitatorer til medisinsk simulering i Europa, men blir tilpasset AMK-personell.

Kurset har noe forarbeid som blir sendt ut i forkant til hver deltaker. Dette er bl.a. et enkelt kurshefte som leses før kursstart.

Kurset omfatter 24 timer og omhandler blant annet temaene:
• Introduksjon til simulering
• Briefing av kursdeltakere
• Klinisk debriefing
• Fasilitere fullskala simulering
• Voksenpedagogikk
• Crisis Resource Management (CRM)
• Scenariebygging

Kurset varierer mellom praktiske øvelser, presentasjoner og workshops, og legger stor vekt på interaktivitet for deltakerne og bygging av erfaringer. Deltakerne blir utdannet og trent til rollen som fasiliatator, og til å lede debrifinger i kliniske settinger.

Hvem bør delta
Det er helseforetakene selv som velger hvem som skal delta på fasilitatorkurset. Det bør velges personer som kan delta i gjennomføring av simuleringstrening og i debriefing av reelle hendelser i egen AMK-sentral. Personene bør fortrinnsvis ha følgende egenskaper:
• Evner å stimulere og utfordre kollegaer på en profesjonell måte
• Evner å ta et skritt tilbake fra klinisk praksis og se på potensielle verdikonflikter
• Evner å ta et skritt tilbake fra klinisk praksis og identifisere utfordringer med teamarbeid, kommunikasjon, pasientflyt og sikkerhet / risiko både på egen avdelinger, men også hvordan ens egen avdelings situasjon kan påvirke samarbeidende avdelinger
• Evner å tenke “utenfor boksen”
• Ivareta kollegaers integritet samtidig som man kan utfordre dem profesjonelt
• Pålitelig
• Egen drivkraft for å ta ansvar for læring og øvinger
• Synes det er viktig og gøy å bidra til å utvikle egen avdeling/virksomhet

Innsats før/under/etter kurset
Forberedelsesmateriell og praktisk informasjon om kurset sendes deltakerne ca. én måned før kurset. Det forventes at alle leser forberedelseslitteraturen før oppmøte første dag. Kurset krever aktiv deltakelse av alle deltakere, da man må delta i utvikling av simuleringsøvelser og debriefinger. Dagene er ganske intense og lærerike. Deltakerne blir utfordret, men godt ivaretatt gjennom hele kurset av en svært erfaren kursstab. Det er obligatorisk oppmøte gjennom hele kurset – gruppene trenger alle deltagere hele tiden. Instruktører fra SAFER vil være behjelpelig med rådgivning også etter kurset, og vil etterspørre gjennomføring av simuleringer og debriefinger etter kurset.

Spørsmål
Spørsmål om kurset, vennligst ta kontakt med:

Kursleder:
Conrad Bjørshol, conrad.bjorshol@sus.no

SAFER
Liv Norland,
Kurskoordinator,
liv.norland@safer.net

Helsedirektoratet:
Bjørn Jamtli, Seniorrådgiver,
bjorn.jamtli@helsedir.no

Share This